சிதம்பரக் கல்லூரி வரவு செலவு அறிக்கை (01-07-2017 தொடக்கம் 31-01-2019)

வரவு

நடைமுறைக் கணக்கு

சேமிப்புக் கணக்கு

சேமிப்புக் கணக்கு

கையிருப்பு

கொழும்பு ப.மா.ச

புலமைப் பரிசு கொடுப்பனவு (கொழும்பு ) 2017

பழைய மாணவர் வரவு (கற்றல் உபகரணம் ) 2017

பழைய மாணவர் வரவு முற்பணம்

வங்கி வட்டி

புலமைப் பரிசு கொடுப்பனவு

கொழும்பு பழைய மாணவர் சங்க வரவு (2018)

பழைய மாணவர் வரவு (கற்றல் உபகரணம் ) 2017

 

                                                                                                                                                                   

560752.69

1507.44

29712.41

19.23

433640.00

233000.00

100000.00

100000.00

19457.29

205500.00

955696.00

100000.00

2739285.06

 
 

செலவு

பரிசளிப்பு விழா 2017

பரிசளிப்பு விழா 2018

பாராட்டு விழா (பல்கலைக்கழக மாணவர் )

விளையாட்டுப் போட்டி 2018

விளையாட்டுப் போட்டி 2019

போட்டோ பிரதி

சாரண ஊக்குவிப்பு போக்குவரத்து

ஆசிரியர் தினம் (விழா அன்பளிப்பு ) 2017

ஆசிரியர் தினம் (விழா அன்பளிப்பு ) 2018

வாகனக்கூலி 2017

வாகனக்கூலி 2018

மாணவர் போக்குவரத்து

பற்றுச்சீட்டு புத்தகம்

பனர்

கற்றல் உபகரணம் 2017

கற்றல் உபகரணம் 2018

புலமைப்பரிசில் விழா   2017

புலமைப்பரிசில் மாணவர் கொடுப்பனவு 2017

புலமைப்பரிசில் மாணவர் கொடுப்பனவு 2018

நிறுவுனர்  தின விழா சிற்றுண்டி

மாடிக் கட்டட யன்னல் அடைத்தல்

மலசலகூடம்  திருத்தம்  2017

மலசலகூடம்  திருத்தம் 2018

தொண்டர் ஆசிரிய கொடுப்பனவு

சமையல்காரர் கொடுப்பனவு

கண்ணீர் அஞ்சலி Retired GA கணேஸ்

கண்ணீர் அஞ்சலி DMO

வாசல் கதவு படம்

காணி துப்பரவு செய்த கூலி

தேசிய மட்ட போட்டி போக்குவரத்து , உணவு

தேசிய மட்ட போட்டிக்கான கௌரவிப்பு

தேசிய மட்ட போட்டி மிகுதி அதிபர்

வரி கழிப்பு

அங்கத்துவ சந்தா (S.D .S )

புலமைப்பரிசில் புத்தகம்

பொது கூட்ட அறிவித்தல் தினக்குரல் , வலம்புரி

கேள்வி கோரல் விளம்பரம் தினக்குரல் உதயன்

பொது கூட்ட அழைப்பிதழ்

காசோலை புத்தகம்

சேமிப்புக் கணக்கு

சேமிப்புக் கணக்கு

நடைமுறைக் கணக்கு

மொத்தம்

90305.00

90000.00

79049.00

89293.00

90000.00

2030.00

35000.00

25450.00

20000.00

18000.00

9450.00

18000.00

800.00

1800.00

151819.00

100900.00

10500.00

218000.00

290200.00

3000.00

400000.00

100000.00

20490.44

136000.00

82000.00

900.00

9315.00

10000.00

7200.00

15165.00

10000.00

25.00

403.90

1000.00

750.00

13785.00

15007.50

1300.00

600.00

477604.20

1608.74

92534.28

2739285.06