யா / சிதம்பரக் கல்லூரி ,
ஊரிக்காடு,
வல்வெட்டித்துறை
யாழ்ப்பாணம்
இலங்கை .

  • M.Ramesh
  • 00447947213080
  • ppavvt@chithambaracollege.org